Son Dakika
EDİRNE İLİ, KEŞAN İLÇESİ İÇME SUYU 1 GRUP KÖYLERİ SU DEPOSU ONARIM İŞLERİ EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜSaros Körfezi'ndeki 10 bine yakın kiralık ev için "Sertifika" başvuruları başladı“Patlatmalı linyit üretimi projesi için ÇED süreci başlatıldı”“Özelleştirilen asfalt üretim tesisi, meclis gündemine getirilecek mi?”“İşlerimiz, yüzde 90 oranında düştü”Canlı Hayvan Pazarı coronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden açıldı2020 yılı hasat ve balya bağlama fiyatları belli olduİpsala'da kedi ve köpek ölüleri görülmesi hayvanseverleri harekete geçirdi“Arpa ve buğdayda, 400 kilogramın altına düşmeyiz”Eşinin şikayetçi olduğu adamın aranması olunca tutuklandı
“Solucan gübresi, bitkilerde sağlıklı ve hızlı gelişimi sağlar”

“Solucan gübresi, bitkilerde sağlıklı ve hızlı gelişimi sağlar”

Ziraat Mühendisi ve Rivasol Doğal Solucan Gübresi İşletmesi sahibi Havva Çelik, Keşan’da solucan gübresinin satışına yeni başlandığını ve zaman içerisinde kullanımının artacağının kaydetti.

“Solucan gübresi işine küçük bir bütçeyle başladık”

Ziraat Mühendisi olmasından ötürü solucan gübresinin tarımsal üretimde faydalı olduğunu belirten Çelik, “Keşan’da solucan gübresi satan tek resmi işletmelerden biriyiz. 2015 yılında, bu sektöre adım attığımızda, ‘bu tür işler çok fazla bilinmiyor, başarılı olmak zordur.’ şeklinde eleştiriler yapıldı. Ancak, insan öncelikle başarılı olacağına kendisi inanmalı. İnsan kendisine güvenirse ve inanırsa, başarılı olunamayacak hiçbir şey yoktur. Bu işe küçük bir bütçeyle başladık ve bugün işimizi büyüterek, yolumuza devam ediyoruz. Solucan gübresinin tarımsal faaliyetlerde ne kadar faydalı olduğunu insanlara yavaş yavaş anlattık ve anlatmaya da devam ediyoruz. Yeni bir işe girecek genç arkadaşlarımız, girişimcilik ruhunu ön plana çıkarmalılar ve hiçbir zaman pes etmemeliler. Kendilerini işlerinde sürekli yenileyerek, doğru bildikleri yolda ilerlemeye devam etmeliler. O zaman gerçek başarıya ulaşacaklardır.” şeklinde konuştu.

“Bitkilerde sağlıklı ve hızlı gelişimi sağlar”

Solucan gübresi hakkında da, bilgilendirmede bulunan Havva Çelik, 70 yılı aşkın bir süredir başta ABD olmak üzere, Avrupa’da ve dünyanın birçok gelişmiş tarım ülkesinde her tür meyve, sebze, ağaç ve bitki türlerinin yetiştirilmesinde yaygın olarak, kullanılmakta olan organik bir gübredir. Solucan gübresi, fermente edilmiş ahır gübresi ve bitkisel atıkla beslenen solucanların dışkısından elde edilir.

Solucanların sindirim sisteminde, çok sayıda bitkiye yararlı mikroorganizmalar, azot fikse eden bakteriler, fosfat bakterileri, mikoriza mantarlar, antibiyotik etkisi yaratacak doğal büyüme hormonları, aminoasitler  ve enzimler bulunur. Gübreye geçen bu enzimler ve yoğun bitki besin elementleri bitkilerde sağlıklı ve hızlı gelişim sağlar.” dedi.

“Solucan gübresi, her türlü tarımsal üretimde kullanılabilir”

Çelik, açıklamasına şöyle devam etti: “Solucan gübresinin düzenli kullanılması durumunda toprakta organik madde miktarı artacağından çiftçilerimiz daha az kimyevi gübre kullanım ihtiyacı duyarlar. Solucan gübresi toprağın organik madde muhtevasını arttırdığından toprağın tekstrünü iyileştirir. Azot, fosfor, potasyum gibi bitki besin elementlerini toprakta çözünür hale getirerek bitki tarafından alımını kolaylaştırır. Solucan gübresi toprağın su tutma kapasitesini arttırır, toprakta uzun süre kalır ve beslemeye devam eder. Bu da çiftçimiz için daha az gübre kullanmaya ihtiyaç duyacaktır demektir. Özellikle günümüzde kimyasal gübreyle yorulan, canlılığını yitiren topraklarımızın ıslahını sağlar. Her geçen gün verimini kaybeden topraklar, tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de organik gübre kullanma gereksinimini arttırıyor. Solucan gübresi, her türlü tarımsal üretimde, yeni dikimde, açık alan, örtü altı tarım, bahçe ve balkon sebzeciliğinde, meyvelerde, bahçe çiçeklerinizde ve çim alanlarında kullanılabilir.”

“Solucan gübresini, diğer gübrelerden ayıran özellikler…”

“Solucan gübresini diğer gübre türlerinden ayıran özellikler nelerdir?” şeklindeki soruya cevap veren Havva Çelik, sözlerini şöyle tamamladı: Humik maddelerin hayvansal gübrelerden 8 kata kadar fazla. Nemi uzun süre tutması ve gerektikçe yetiştirilen bitkiye aktarılması ve sulamayı %40 oranında azaltması, ticari anlamda kullanımında diğer gübrelere göre, bir kısıtlama bulunmaması, toprağa uygulanmasının ardından yararlı olan etkilerinin 5 seneye kadar devam etmesi, toprağın rengini koyulaştırıp ısısını arttırması, bitkinin hızlı gelişmesini sağlaması, olgunlaşma sürecini 2-3 haftaya kadar kısaltması olarak sıralayabiliriz. Tarım ve yetiştiricilikte bu maddelerinin öneminin yüksek olması solucan gübresinin kullanımını da arttırmaktadır.”

(Deniz ÇİL)

 

YORUM YAZ
Son Eklenenler

EDİRNE İLİ, KEŞAN İLÇESİ İÇME SUYU 1 GRUP KÖYLERİ SU DEPOSU ONARIM İŞLERİ EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Edirne İli, Keşan İlçesi İçme Suyu 1 Grup Köyleri Su Deposu Onarım İşleri yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2020/269548

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kocasinan Mahallesi Prof.Dr.Süheyl Ünver caddesi No:2 Kat: 3 22100 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE

b) Telefon ve faks numarası

:

2842352703 - 2842352695

c) Elektronik Posta Adresi

:

destekhizmetler@edirneozelidare.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Keşan İlçesi; Çobançeşmesi, Küçükdoğanca, Karacaali, Altıntaş, Lalacık, Maltepe Köylerine İçme Suyu 1. Grup Köyleri Su Deposu Onarım İşleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Keşan İlçesi; Çobançeşmesi, Küçükdoğanca, Karacaali, Altıntaş, Lalacık, Maltepe Köyleri

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 40 (kırk) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Edirne İl Özel İdaresi Kocasinan Mahallesi Prof.Dr. Sühely Ünver Caddesi No:2 Kat:3 Merkez / EDİRNE

b) Tarihi ve saati

:

11.06.2020 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş grupları tebliğinde belirtilen (A) IV. Grup İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ Benzer İş Olarak Kabul edilecektir 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisi


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kocasinan Mahallesi Prof.Dr. Sühely Ünver Caddesi No:2 Kat:3 Merkez / EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

Saros Körfezi'ndeki 10 bine yakın kiralık ev için "Sertifika" başvuruları başladı

Saros Körfezi'nde, her yaz mevsiminde kiraya verilen yaklaşık 10 bin ev için coronavirüs tedbirleri kapsamında geçilecek olan "Sertifikalı kiralık ev modeli"nin tanıtım toplantısı, dün gerçekleştirilirken, toplantıda konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, düzen ve disiplinin hakim olacağını söylediği sahillerde evi olanın da günü birlik gelenin de memnun olacağını kaydetti.

Saat 11.00 sıralarında, Keşan Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda, Keşan Kaymakamı Nuri Özder başkanlığında başlayan İlçe Hıfzıssıhha Toplantısı'na; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile kurul üyeleri katıldı. Toplantı sonrasında, coronavirüs tedbirleri kapsamında, Saros Körfezi'nde kiralanacak evler için uygulanacak olan "Sertifikalı kiralık ev modeli" ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Özder: "Kiralayan arkadaşlarımızın da kazançları daha fazla olacak"

Konuyla ilgili konuşan Özder, Türkiye genelindeki coronavirüs salgınından herkesin etkilendiğini dile getirerek, "Belediyemizin Hıfzıssıhha Kurulumuza tavsiyesi ile Saros Körfezi'nde turizm amaçlı kiralanacak evlerde sertifikasyon çalışması yapılması, evlerin standardının arttırılması, sağlık hijyen şartlarının ve güvenlik olarak evleri kiralayanların daha güvenli kalabilmeleri için bu çalışmayı yürüteceğiz. Bu çalışmayı belediye yürütecek. Jandarma ekiplerimiz o evlerde kayıtsız kimse olmamasını sağlayacak. Belediyemiz ve Keşan Ticaret ve Sanayi Odamız da destek verecek. Modelin standartları belirlenecek. Kurulacak bir internet sitesi ile sertifikasyonlu evler burada yayınlanacak ve geleceklerin daha uygun şartlarda ev kiralamalarını sağlayacağız. Kiralayan arkadaşlarımızın da kazançları daha fazla olacak." dedi.

Helvacıoğlu: "Konaklamada süreklilik arz eden kaliteli hizmet ile misafirlerimiz, huzur, güven ve mutluluk içerisinde tatillerini yapacaklar"

Daha sonra söz alan Helvacıoğlu da bu konunun önemli olduğunu belirterek, “Erikli ve Yayla’da mücavir alanlarımızın içinde sonra da tüm Saros’a yansıyacak önemli bir çalışmayı bu koronavirüs döneminde bir fırsata çevirmek derken, sağlığımız için, konforumuz için, güvenliğimiz için fırsata çevirmeyi kastediyorum. Bunun için bir çalışma hazırladık. Bu çalışmaya sayın kaymakamımız önderlik etti. Belediyemizin, Ticaret Odamızın, İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün, İlçe Jandarma Komutanlığımızın, emlakçılarımızın görüşlerini alarak bu çalışmaya başladık. Evlerimiz konusunda yaklaşık 8-10 bin ev kiralandığını düşünüyoruz. Bu evlerin bir düzen içerisine girmesini düşünmekteyiz. Karar aşamasında çalışmalarımızı tamamladık ve uygulamaya geçiyoruz. Sertifikalı Kiralık Konaklama Belgesi’ni ev sahiplerimize teslim edeceğiz. Kiralık evlerde vatandaşlarımızın ve yazlıkçılarımızın huzur, güven ve mutluluk içerisinde tatil yapmasını hedefliyoruz. Erikli ve Yayla sahillerinde hayata geçirdiğimiz bu örnek modelimizle tüm misafirlerimizi konaklama standartlarımıza uygun evlerde ağırlamak istiyoruz. Erikli ve Yayla sahillerimizdeki kiralık evlerde sertifikasyon modeline başlıyoruz. Konaklamada süreklilik arz eden kaliteli hizmet ile misafirlerimiz, huzur, güven ve mutluluk içerisinde tatillerini yapacaklar. Ortak akıl ile sahillerimizi rahatlatacak çalışmalara hep birlikte imza atıyoruz. Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediyesi, Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, emlakçılarımız, ev sahiplerimiz ve tüm dinamiklerimiz ile aynı masada buluşarak sahillerimizde 2020 yaz planlamalarına 'Sertifikalı Ev' başta olmak üzere birçok yenilik ve iyileştirme ekledik. Normalleşme süreci ve salgın tedbir çalışmalarını da göz önünde bulundurularak sahillerimizde düzenlemelerimizi gerçekleştiriyoruz. Keşan Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tedbir çalışmaları kapsamında kabul edilmesiyle birlikte ‘Sertifikalı Kiralık Ev’ modeli uygulamamız resmiyette kazanmış oldu. Erikli ve Yayla belediye hizmet binalarımıza 8 Haziran itibariyle başvurabilirsiniz. Belirlenen standart listelerini de sizlerle paylaşacağız. Düzen ve disiplinin hakim olacağı sahillerimizde evi olan da günü birlik gelen de memnun olacak." şeklinde konuştu.

"Bu belge ücretsiz olacak"

Başvurular sonrasında, evlerin denetlenerek, gereken şartları taşıyıp taşımadığını belirleyeceklerini kaydeden Mustafa Helvacıoğlu, "Zorunluluk yok. Ancak bu belgeyi alacak olan evler ile ilgili olarak, 'Bu evlerin sertifikaları vardır' duyurusu yapacağız. Kiralık evlerde ne kadar yatak varsa o kadar kişinin kalmasını istiyoruz. bunun yanı sıra kimlik bildirim konusunu hassasiyetle takip edeceğiz. Sertifika almak için başvuracak evlerimizde, hijyen konu başlığında birçok maddeyi ele alacağız. Bu konuda turizm, ev sahibi, kiracı ve bölgemiz kazanacak. Bu belge ücretsiz olacak." diye konuştu

Mutaf: "Teşvik konusunda da çalışmalarımız olacak"

Kadir Mutaf ise tatile girecek misafirlerin, "Sertifikalı kiralık ev" modeli ile daha hijyenik koşullarda ağırlanacağını belirterek, "Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak adına İlçe Hıfzıssıhha Kurulu olarak bu çalışmaya imza attık. Bu model bölge turizmimize son derece olumlu yansıyacaktır. Keşan Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu belgeye sahip olunması adına teşviki konusunda da çalışmalarımız olacak. Bugün otellerde de bu sertifikalar aranıyor. Burada ev sahiplerini ya da emlakçıları zorlayacak maddeler yok. Hepsiyle görüşerek bu kararlar alındı. Evlerin daha da değerlenmesi adına katkı olacaktır. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

Helvacıoğlu: "Temmuz ayının ortasına kadar gelecek tüm taleplere cevap vereceğiz"

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Helvacıoğlu, ev sahiplerinin, Yayla ve Erikli'de oluşturulacak merkezlerin yanı sıra 153 numaralı telefona da başvurabileceğini bildirdi. Mustafa Helvacıoğlu, olası başvuru yoğunluğu konusunda başvurulara cevap verilecek süre ile ilgili soru üzerine, "Temmuz ayının ortasına kadar gelecek tüm taleplere cevap vereceğiz. Bu işin son günü yok. Gelecek yıl da devam edeceğiz. Ev sahiplerinin evlerinde yatak sayısı kadar çatal sayısı, terlik sayısı da olmalı. Bunları biran önce tamamlamak kolay değil. Bu işin mecburiyeti de yok ama belge alanları anons edeceğiz. Sertifika almayanın cezası yok ancak, standartlara uymayanın sertifikaları iptal edilecek."

İşçimen: "Saros Körfezi bir tatil köyü halini alacak"

Toplantıya katılan otel işletmecisi turizmci ve Keşan TSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa İşçimen, şunları söyledi; "'Sertifikalı kiralık ev modeli' ile Saros Körfezi bir tatil köyü halini alacak. Konaklama desteği sorununu bu sistem ile çözeceğiz. Bizim arzuladığımız sistem birkaç yıl içerisinde Saros Körfezi'ne yerleşmiş olacaktır. Bu sistemin başarı getireceğine inanıyoruz." Toplantı, sertifikalı ev modeliyle ilgili görüşlerin bildirilmesinin ardından sona erdi.

Haber / FOTO: İlker GÜREL

 

 

“Patlatmalı linyit üretimi projesi için ÇED süreci başlatıldı”

Trakya Platformu Dönem Sözcüsü Avukat Bülent Kaçar yaptığı açıklamada; Karacaali, Maltepe, Çobançeşmesi köyleri ve Paşayiğit Mahallesi sınırları içerisinde kurulması planlanan patlatmalı linyit ocağıyla ilgili ÇED sürecinin başlatıldığını ve Karacaali Köyü’nde 30 Haziran’da halkın katılımı toplantısı yapılacağını kaydetti.

“40 bin kilogram anfo ve dinamit kullanılacak”

Açıklamasına, “Bölgemizdeki ormanlara ve tarım arazilerine, köy yerleşimlerine büyük bir tehdit projesinin ÇED başvuru dosyası Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce alınarak, ÇED süreci başlatılmıştır.” diyerek, başlayan Kaçar, şunları söyledi: “ÇED başvuru dosyasındaki açıklama ve belgeler ile proje alanının 5 bin 954 dönümlük orman olduğu ve seçilen yerin mevkisi Keşan ilçesi, Karacaali, Maltepe, Çobançeşmesi köyleri ve Paşayiğit Mahallesi olarak yazılmıştır. Patlatmalı linyit üretimi yapılacak yere 200 metre yakın olduğu içinde Halkın Katılımı Toplantısının Karacaali Köyü’nde 30.06.2020 tarihinde yapılacağı açıklanmıştır. ÇED başvuru dosyası orman ve tarım alanlarının nasıl yok olacağını, yılda 36 ayrı patlatma ile yaklaşık 40 bin kilogram anfo ve dinamit kullanılarak 5 bin 954 dönüm ve çevredeki 4 köyde yaşayan insanların ve hayvanların nasıl bir yaşama mahkum edileceklerini, tüm canlıların göçe zorlanacağını açıkça ortaya koyuyor.”

“Tarım alanlarımıza büyük bir tehdit

olan projeye kim ‘dur’ diyecek?”

Salgın günlerinde dünya doğanın, tarımın, ormanın, kırsal yaşamın ipine sarılırken bu derece yatırım seviciliğin kabul edilemez bir durum olduğunu belirten Bülent Kaçar, sözlerine şöyle devam etti: “Proje kapsamında yer alan 595,4099 hektarlık ÇED alanı ormanlık alan, tapulu şahıs arazileri, mera ve hazine arazilerinden meydana gelmektedir. Proje alanı, Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100 bin Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planında; Orman Alanları ve Tarım Arazi olarak işaretlenmiştir. 1/25 bin ölçekli Edirne İl Çevre Düzeni Planında kısmen orman alanında kısmen Tarımsal niteliği 1. Öncelikli Korunacak Alanda, kısmen tarımsal niteliği 2. Öncelikli Korunacak Alanda, kısmen Tarımsal Niteliği Sınırlı Alanda, kısmen Mera Alanında kaldığı belirtildiği halde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu projenin ÇED raporunu kabul edemez. Trakya'mızda azalan, yok edilen ormanlarımızın ve bu tür yatırımlarla yok edilen tarım alanlarımıza büyük bir tehdit olan bu projeye kim ‘dur’ diyecek?”

“Yıkım projesine itiraz etmeye davet ediyoruz”

Karacaali Köyü’nde 30 Haziran 2020 tarihinde Halkın Katılımı Toplantısının yapılacağını ifade eden Kaçar, sözlerini şöyle tamamladı: “Tüm üretici kuruluşlarını, üretici birliklerini, odaları, borsaları, Edirne İl Genel Meclisini, Keşan Belediye Meclisini ve yaşam savunucularını doğal varlıklarımızı korumak için bu yıkım projesine itiraz etmeye ve Halkın Katılımı Toplantısına katılmaya davet ediyorum.”

(Haber: Deniz ÇİL)

 

“Özelleştirilen asfalt üretim tesisi, meclis gündemine getirilecek mi?”

Keşan Belediyesi tarafından bugün düzenlenecek meclis toplantısında, yakın zaman içerisinde özelleştirilen asfalt üretim tesisi konusunun gündeme gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

“Meclis toplantısında

gündeme getirilmesi bekleniyor”

Keşan Belediyesi tarafından 2008 yılında kurulan asfalt üretim tesisinin özelleştirilmesi konusunda, bugüne kadar Millet İttifakı’nın belediye meclis üyeleri herhangi bir açıklama yapmazken, konunun meclis toplantısında gündeme getirilmesi bekleniyor.

“Asfalt üretim tesisinin özelleştirilmesi

konusunda meclisin bilgisi var mı?”

Asfalt üretim tesisinin özelleştirilmesi konusu meclis gündemine gelmezken; tesisin özelleştirilmesi konusunda, belediye meclis üyelerinin ve encümen üyelerinin bilgilerinin olup-olmadığı merak ediliyor.

Tesisin özelleştirme işleminin Belediye Encümen Toplantısı’nda gündeme gelip-gelmediği, geldiyse de, CHP’li Belediye Encümen üyeleri Feridun Tümer ve Aladdin Öztürk’ün tepkilerinin ne olduğu merak ediliyor.

Belediye bünyesinde bulunan asfalt üretim tesisinin neden özelleştirildiği ya da ne kadar bir ücrete kiralandığı konusunda da, yetkililerin açıklama yapması bekleniyor.

“Borçlanma konusunda yetki verilecek mi?”

Öte yandan Keşan Belediye Meclisi toplantısı gündeminde yer alan personel maaşlarının ödenmesinde kullanılmak üzere 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli 4.500.000 TL kredi kullanımı konusunda, Millet İttifakı üyelerinin Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na yetki verip-vermeyeceği de merak ediliyor.

(Haber: Deniz ÇİL)

“İşlerimiz, yüzde 90 oranında düştü”

Keşan Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Salih Özkan yaptığı açıklamada; esnafın durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Esnafımız beklediği hareketliliği halen yakalayamadı”

Corona virüsü salgını tedbirleri çerçevesinde, 21 Mart-11 Mayıs 2020 tarihleri arasında işyerlerinin kapalı kaldığını hatırlatarak, sözlerine başlayan Özkan, şunları söyledi: “Sektör olarak, devletimizin açıkladığı kurallara uyarak, geçici süre faaliyetlerimize ara verdik. Sadece biz değil, bir çok esnafımız işyerlerini kapatmak zorunda kaldı. Pandemi sürecinden önce, esnafların işleri zaten çok iyi değildi. Pandeminin çıktığı ilk hafta işler durma noktasına gelmişti. Kapalı kaldığımız süreç içerisinde ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar yaşadık. 11 Mayıs itibariyle, işyerlerimiz açıldı ama esnafımız beklediği hareketliliği halen yakalayamadı. İnsanlarda halen bir tedirginlik söz konusu. İnşallah her şey kısa süre içerisinde normale dönmesini temenni ediyoruz.”

“İşlerimizde, yüzde 90

oranında düşüş yaşandı”

Salih Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaz mevsiminin gelmesiyle, birlikte düğün sezonu başlardı. Ancak, virüs salgının yaşandığı bu süreçte, düğünlerin ne zaman başlayacağı belli değil. Düğünlerin olmaması ya da bu konudaki belirsizlik bizim işlerimizi de olumsuz etkilemektedir. En azından yazın çalışılırdı ve kış mevsimi için masraflar çıkartılırdı. Ayrıca, askerlerin çarşı izinlerinin olmaması da, işlerimizi etkilemiştir. Corona virüsü salgını nedeniyle, işlerimizde yüzde 90 oranında düşüş yaşandı. Ekonomik anlamda zaten işlerimiz çok kötüydü. Pandemiyle birlikte daha da, kötüye gitti. İnsanlar, sakal tıraşı olmak için geliyor ama yasak olması nedeniyle yapamıyoruz. Jiletle değil; makineyle sakal tıraşı yaptığımızı söylediğimizde insanlar vazgeçiyor. Jiletle tıraşın sağlık açısından herhangi bir sakıncasının olduğunu düşünmüyorum. Sağlık kurulunun konuyu yeniden gündeme alarak, gerekli düzenlemeyi yapacağına inanıyorum.”

“Desteklemelerden yeteri kadar yararlanamadık”

“Esnaf, destekleme ya da kredilerden yeteri kadar yararlanabildi mi?” şeklindeki soruya cevap veren Özkan, sözlerini şöyle tamamladı: “Açıklanan desteklemelerden yeteri kadar yararlanamadık. Krediler veriliyor ama 3 ya da 6 ay sonra geri ödemesi var. Keşan’da şuanda zaten işler olmuyor. İşler bu şekilde giderse, kredi alan esnaflar, 3 ya da 6 ay sonra ödemelerini yapabilmeleri mümkün değildir. Krediler dışında esnafa, devletten tarafından kira ve fatura desteği olmadı. İşyerim kapalı olduğu süreç içerisinde, 436 TL elektrik faturası geldi. Bana bugüne kadar böyle bir elektrik faturası hiç gelmedi. Kapalı olan bir işyerine nasıl 436 TL fatura gelir bunu anlamak mümkün değil. Bar ve birahaneler halen kapalı durumda. Ne zaman açılacakları belli değil. Kısacası, esnaflar olarak, zor bir süreçten geçiyoruz. Sorunların biran önce çözüme kavuşmasını umuyorum.”

(Haber: Deniz ÇİL)

Tüm Kategoriler

Gündem

Siyaset

Tarım

Bölgesel

Dünya

Ekonomi

Resmi İlan

Spor

Teknoloji

Sponsorlar